Czcionka:

A+A-

Kontrast:

XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PROJEKT HISTORYCZNY PT. ''PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO''

XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PROJEKT HISTORYCZNY PT. ''PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO''

Regulamin
XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny
pt. Póki nie jest za późno
2021/2022

 

ORGANIZATORZY

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

 

ADRESACI

Uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół w Polsce.

CELE KONKURSU

 • rozbudzanie wśród nauczycieli i uczniów zainteresowania:
 • historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiek­tów i znaków pamięci narodowej*,
 • historią oraz współczesnym stanem autentycznych miejsc historycznych, nieupamiętnio­nych dotychczas w trwały, materialny sposób,
 • losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi w materialny sposób.

Wszystkie wyżej wymienione miejsca muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w. oraz znajdować się na terenie Polski.  

 • inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycz­nych, dotyczących edukacji historycznej, regionalnej i społecznej,
 • mobilizowanie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania źródeł historycznych oraz prezentowania historii w interesującej i twórczej formie,
 • budzenie wrażliwości, empatii i szacunku dla ofiar systemów totalitarnych i wojen,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu i radzenia sobie z uprzedzeniami
  i stereotypami,
 • inspirowanie młodzieży do zajęcia odpowiedzialnej i aktywnej postawy wobec otaczają­cej rzeczywistości – kształtowanie postaw obywatelskich.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt może być przygotowany przez uczniów indywidualnie lub zespołowo, samodzielnie bądź z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Może być także wykonany przez nauczycieli przy pomocy uczniów. Ponadto projekt musi spełniać następujące warunki:

 • być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem samodzielnie zebranych przez au­tora/autorów źródeł histo­rycznych np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ust­nych, nagrań video i audio, fotografii,
 • dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie Polski lub miejsc autentycznych wydarzeń historycz­nych w Polsce, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Może także przed­stawiać losy ludzi związanych z miejscem pamięci, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany. Miejsca, znaki
  i obiekty pa­mięci muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w.
 • mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości.

 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać (skany lub oryginały – w zależności od formy wysyłki):

 

 • wypełniony przez autora/autorów formularz zgłoszenia (zał. nr 1 do regulaminu) i podpisany przez dyrektora szkoły oraz sprawozdanie z realizacji projektu (według wzoru załączonego na stronie cmjw.pl, w zakładce edukacja – konkursy). Dokumenty powinny zostać dołączone do pracy. W wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa (np. nauczanie zdalne) dopuszcza się wysłanie formularza zgłoszenia bez podpisu dyrektora szkoły. Warunkiem jest przesłanie na podany adres kontaktowy konkursnaprojekt@cmjw.pl maila, w którym dyrektor szkoły udziela zgody na udział uczniów w konkursie.
 • odręcznie podpisane oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział ucznia w konkursie i akceptacji warunków RODO (w przypadku osób niepełnoletnich). Pełnoletni uczestnicy podpisują oświadczenie samodzielnie (zał. 3.)

 

 • prezentację wyników projektu w formie:
 • praca pisemna (do 20 stron A4 maszynopisu, zgodnego z ogólnie przyjętymi normami publikacji tekstów – max. ok. 40 tys. znaków),
 • audycja radiowa (do 20 min.),
 • film dokumentalny lub paradokumentalny (do 20 min.),
 • strona internetowa (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
 • prezentacja multimedialna (w tym tekst 10–40 tys. znaków),

 

Prace konkursowe mogą łączyć kilka z ww. form, ale objętość każdej z części powinna być wówczas odpowiednio pomniejszona. Projekty mogą być wykonane
w technologii cyfrowej (zapisane w ogólnodostępnych programach: pakiet Microsoft Office, Windows Media Player) lub odręcznie. 

Uwaga !

 • projekt przygotowany w formie czysto plastycznej lub literackiej nie prezentujący fak­tów i źródeł histo­rycznych, nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie,
 • projekt nie może powtarzać w całości lub we fragmentach istniejących opracowań (rów­nież tych opubli­kowanych w Internecie),
 • zgłoszony projekt nie może być już nagrodzony w innym konkursie.

TERMINARZ KONKURSU

Do 8 kwietnia 2022 r. – przyjmowanie prac nadesłanych na adres mailowy konkursnaprojekt@cmjw.pl

 10 czerwca 2022 r., o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników konkursu. Z przyczyn niezależnych od organizatorów termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Organizacja finału konkursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, odbędzie się stacjonarnie lub online – bez osobistego udziału uczestników. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum i przesłane drogą mailową uczestnikom konkursu.

OCENA PROJEKTÓW

Projekty oceniane będą przez pracującą zdalnie Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Central­nego Muzeum Jeńców Wojennych,

 • komisja weźmie pod uwagę:
 • poprawność merytoryczną,
 • unikalne i samodzielnie zdobyte przez autora źródła historyczne,
 • twórczy charakter pracy,
 • interesującą i oryginalną formę przekazu, adekwatną do prezentowanego zagadnienia,
 • przedstawienie opisywanych wydarzeń w szerszym kontekście historycznym (tj. dzieje regionu na tle dziejów Polski i świata) i wskazanie związków przyczynowo-skutkowych,
 • dokumentację procesu tworzenia projektu,
 • wykazanie się takimi umiejętnościami jak: formułowanie własnych opi­nii, poszukiwanie i analizowanie materiałów uzyskanych z różnych źródeł, współpraca.

Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, tj. nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.

NAGRODY

Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych projektów trzy nagrody główne i co najmniej jedno wyróżnienie o łącznej wartości ok. 10 tysięcy złotych.

W przypadku nagrodzenia projektu przygotowywanego przez zespół, nagroda zostanie podzielona pomiędzy wszystkich autorów. Organizatorzy mogą także zaproponować laureatom publikację ich prac.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Szczegóły przesłania lub wręczenia nagród zostaną ustalone bezpośrednio z laureatami i ich opiekunami prawnymi.

PRZECHOWYWANIE I PUBLIKACJA PRAC

Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez Dział Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Muzeum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w różnych dziedzi­nach swojej działalności, głównie edukacyjnej i naukowej.

Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została ona przygoto­wana na konkurs.

Prace konkursowe wraz z niezbędną dokumentacją (skany dokumentów bądź oryginały) należy przesyłać pocztą elektroniczną lub za pomocą aplikacji umożliwiającej przesyłanie danych (np. wetransfer, google drive) na adres mailowy konkursnaprojekt@cmjw.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
Dział Edukacji i Wystaw
ul. Muzealna 4
48–316 Łambinowice

Ewelina Klimczak i Monika Sobczak z Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Mu­zeum Jeńców Wojennych udzielają wszelkich informacji dotyczących konkursu.

*MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ to:

 • teren, na którym rozgrywały się znaczące w historii państwa i narodu polskiego wyda­rzenia,
 • teren, na którym znajdują się obiekty i znaki pamięci narodowej.

*OBIEKT PAMIĘCI NARODOWEJ to:

 • budowla związana ze znaczącymi wydarzeniami (faktami) i postaciami w historii pań­stwa i narodu pol­skiego,
 • cmentarze i groby wojenne ofiar wojen i systemów totalitarnych, także groby wybit­nych Polaków.

*ZNAK PAMIĘCI NARODOWEJ to:

 • pomnik, krzyż pamiątkowy, tablica pamiątkowa oraz głazy, kopce i kurhany wystawione dla upamiętnie­nia znaczącego wydarzenia lub postaci w historii państwa i narodu polskiego (ustawione w miejscach i przy obiektach pamięci narodowej).

 

 

 

Klauzula Informacyjna

 

 1. Administratorem danych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
 1. Minorytów 345-017 Opole

NIP: 754-24-65-897

REGON: 000276104

Dane kontaktowe: cmjw@cmjw.pl;  tel. +48 77 453 78 72, 77 453 92 16

 

W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail cmjw@cmjw.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przeprowadzenie postepowania konkursowego              (tj. konkursy, olimpiady i turnieje).

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego            z przepisów prawa.

 

 1. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)

 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi

           obowiązującymi przepisami.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.
Data dodania: 2022-01-13 21:58:15
Data edycji: 2022-01-13 22:03:13
Ilość wyświetleń: 99

Kalendarz

E-bezpieczeństwo

NASZE  DZIAŁANIA

Infolinia:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Bezpieczny czat internetowy:

https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook